Izaberite jezik : Slovensky, Srpski

Verujemo


1. VERUJEMO, da je Sveto pismo – Biblija, koju sačinjavaju Stari i Novi zavet, nadahnuta Božja reč, nepogrešiva, konačno Božje otkrivenje, u potpunosti pouzdana i predstavlja vrhovni autoritet po svim pitanjima vere i ponašanja.

2. VERUJEMO u jednog Boga, Stvoritelja svega koji postoji od početka svih vekova u tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.

3. VERUJEMO u našeg Gospoda Isusa Hrista, Boga otkrivenog u istinskom ljudskom telu; u njegovo devičansko začeće, u njegov bezgrešni život, božanska čuda; u njegovu zastupničku smrt na krstu koja nas je izmirila s Bogom. Verujemo u njegovo vaskrsenje, vaznesenje, delo njegovog Duha i u njegov lični, brzi, vidljivi dolazak u slavi i moći.

4. VERUJEMO u Boga Duha Svetoga kao osobu koja presvedočava ljude o grehu, večnoj propasti, koji boravi u svim nanovorođenim vernicima, osposobljava ih da žive svetim životom, da svedoče i da rade za Gospoda Isusa Hrista uprkos otporu sveta, tela i Sotone.

5. VERUJEMO da su Adam i Eva bili stvoreni po obličju Božjem, da su bili kušani od Sotone koji je bog ovog sveta, da su zgrešili i da je njihov greh prešao na sve ljudi koji su izgubljeni kao posledica toga. Ljudi ne mogu sami sebe da sačuvaju od Božjeg gneva i potrebno im je spasenje. Verujemo da je čovečja volja narušena grehom i stoga čovek počinje da traži Boga ne na osnovu svoje volje, već na osnovu delovanja Duha Svetog.

6. VERUJEMO da je spasenje Božji dar onima koji se pokaju i poveruju u Isusa Hrista; da je to omogućeno blagodaću Božjom kroz prolivenu krv Gospoda Isusa Hrista i oživljenje Duha Svetog.

7. VERUJEMO u sveopštu Crkvu koja je telo Hristovo, postavljena na apostolskom učenju i jedinstvu Duha svih pravih vernika. Verujemo u Crkvu kao zajednicu vernika koji stoluju pri Večeri Gospodnjoj i krštenju podronjenjem – nanovorođenih osoba. Ispovedamo sveštenstvo svih vernika gde su svi članovi crkve pozvani da služe na osnovu darova Duha Svetog.

8. VERUJEMO u vaskrsenje kako spasenih tako i izgubljenih. Spasenim sleduje vaskresenje u večni život sa Bogom, a izgubljenim vaskresenje u večnu propast i odvojenje od Boga.

9. VERUJEMO da je Isus Hrist naložio Crkvi da ide u svet i da načini učenike među svim narodima i krštava ih u ime Oca, Sina i Duha Svetog, i da uči one koji veruju da drže sve Hristove zapovesti.

Stih dana

Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni. Ja nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike.
Luka 5,31-32